सूचना तथा समाचारICT Orientation for Poltical parties in Sunsari

DDC Sunsari  has completed ICT orientation  on current information system in electronic based to all political parties &  DDC staff...
थप पढ्नुहोस ...जिविसको कर्मचारी र ICT V लाई वेबसाड संचालन सम्बन्धी तालिम

जिविसको कर्मचारी र ICT V लाई वेबसाड संचालन सम्बन्धी तालिमSkip to toolbar